Tình hình xử lý hồ sơ của
Tình hình xử lý hồ sơ

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

+ Đơn vị: 0 hồ sơ.

+ Trung tâm: 0 hồ sơ.

+ Qua mạng: 0 hồ sơ.

Trả kết quả: 0 hồ sơ.

Hoàn thành: 0 hồ sơ.

+ đúng hạn: 0 hồ sơ.

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ.

Tình hình xử lý hồ sơ

Tháng

Đã tiếp nhận 0 hồ sơ. Đã xử lý 0 hồ sơ. 0 đúng hạn

Tháng

Đã tiếp nhận 0 hồ sơ. Đã xử lý 0 hồ sơ. 0 đúng hạn

Tháng

Đã tiếp nhận 0 hồ sơ. Đã xử lý 0 hồ sơ. 0 đúng hạn
Tình hình xử lý hồ sơ 6 tháng
Tình hình xử lý
Tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ
Lĩnh vực
Tình hình xử lý
Đơn vị Tiếp nhận Đang xử lý Đã xử lý
Tại trung tâm Tại đơn vị Qua mạng đúng hạn quá hạn tạm dừng đúng hạn quá hạn
Tình hình giải quyết thủ tục hành chính
Đơn vị Tồn đầu kỳ Tiếp nhận trong kỳ Tổng cộng Số lượng hồ sơ hoàn thành Số lượng hồ sơ đang xử lý Tỷ lệ hoàn thành đúng hạn
Đúng hạn Trễ hạn Tổng cộng Trong hạn Trễ hạn Tổng cộng