Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính cấp Sở
2 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính cấp Sở
3 Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính cấp Sở
4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính cấp Sở
5 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính cấp Sở
6 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Bưu chính cấp Sở
7 Công bố hợp quy An toàn thực phẩm
8 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
9 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Sở Công Thương An toàn thực phẩm
10 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo An toàn thực phẩm
11 Cấp lại giấy chứng nhận bản công bố hợp quy An toàn thực phẩm
12 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
13 Cấp lại giấy xác nhận công bố phù hợp An toàn thực phẩm
14 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo An toàn thực phẩm
15 Cấp mới giấy xác nhận công bố phù hợp An toàn thực phẩm
16 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
17 Đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm An toàn thực phẩm
18 Đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Sở Công Thương An toàn thực phẩm
19 Đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - Sở Công Thương An toàn thực phẩm
20 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí cấp Sở