Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính cấp Sở
2 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính cấp Sở
3 Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính cấp Sở
4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính cấp Sở
5 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính cấp Sở
6 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Bưu chính cấp Sở
7 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí cấp Sở
8 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí cấp Sở
9 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Báo chí cấp Sở
10 Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài) Báo chí cấp Sở
11 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) Báo chí cấp Sở
12 Phát hành thông cáo báo chí Báo chí cấp Sở
13 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí cấp Sở
14 Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cấp Sở
15 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cấp Sở
16 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cấp Sở
17 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cấp Sở
18 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cấp Sở
19 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cấp Sở
20 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt. Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cấp Sở