Đến tháng 12/2018
tỉnh Vĩnh Long đã giải quyết
84.1%
hồ sơ đúng hẹn

(Tự động cập nhật vào lúc: 01:51 18/12/2018)